OGÓLNE ZASADY I WARUNKI


I. Zakres dostaw i usług

 1. Obowiązują wyłącznie nasze warunki dostaw i płatności, z którymi nasz klient wyraża zgodę przy składaniu zamówienia, i dotyczy to również przyszłych transakcji, o ile są to transakcje prawne o charakterze powiązanym, nawet jeśli nie ma o nich wyraźnego odniesienia, ale zostały one otrzymane przez klienta w przypadku potwierdzonego przez nas zamówienia. Jeśli zamówienie zostanie złożone w odstępstwie od naszych warunków dostawy i płatności, obowiązują tylko nasze warunki dostawy i płatności, nawet jeśli nie wyrazimy sprzeciwu. Odstępstwa mają zatem zastosowanie tylko wtedy, gdy zostały przez nas wyraźnie potwierdzone na piśmie.
 2. Zastrzegamy sobie nieograniczone prawo własności i autorskie wykorzystanie kosztorysów, oprogramowania i innych dokumentów. Nie mogą być one udostępniane osobom trzecim bez naszej zgody. Jeśli zamówienie nie zostanie złożone u nas, rysunki i inne dokumenty należące do ofert muszą zostać nam natychmiast i w całości zwrócone na żądanie.
 3. Jako minimalne ilości zamówienia i dostawy stosuje się VPE (jednostki opakowania) podane w cennikach.
 4. W przypadku siły wyższej, mobilizacji, zamieszek, wojny, lokautu, strajku, braku surowców, wypadku, pożaru, przedostania się wody, braku dostaw i innych okoliczności, których nie można było przewidzieć lub których nie można było uniknąć, jesteśmy uprawnieni do dostawy w rozsądnym terminie.
 5. W przypadku braku lub utraty zdolności kredytowej lub niewypłacalności klienta jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli klient nie jest gotowy do dokonania płatności krok po kroku lub do złożenia zabezpieczenia mimo wezwania do jego dokonania.
 6. Jesteśmy uprawnieni do angażowania osób trzecich w celu realizacji dostaw lub usług.
 7. Nasze oferty mogą być zawsze zmieniane bez uprzedzenia. Umowa jest zawierana wyłącznie z naszym pisemnym potwierdzeniem zamówienia klienta. 8 Jesteśmy uprawnieni do cesji roszczeń wynikających z naszych stosunków handlowych.

 

II Ceny

 1. Ceny obowiązują przy dostawie bez montażu lub montażu loco fabryka plus ustawowy podatek VAT. Wszystkie ceny mogą ulec zmianie. Obowiązują ceny obowiązujące w dniu dostawy. Jeżeli towar zostanie odebrany w Niemczech przez nabywcę zagranicznego spoza UE lub nabywcę zamieszkałego w UE bez numeru identyfikacyjnego, zostanie naliczony podatek VAT, ale zostanie on zwrócony po przedstawieniu odpowiednich dokumentów celnych. Każdy podatek od wartości dodanej, który może mieć zastosowanie w kraju klienta, jest ponoszony przez klienta.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniej zmiany naszych cen, jeżeli po zawarciu umowy dojdzie do obniżenia lub podwyższenia kosztów, w szczególności w związku ze wzrostem cen materiałów lub opłat celnych; na żądanie klienta przedstawimy mu na to dowód.

 

III. zastrzeżenie własności

 1. Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu spełnienia wszystkich roszczeń wobec klienta, które przysługują nam z tytułu stosunków handlowych, łącznie z ewentualnymi roszczeniami bilansowymi. Jeżeli wartość przysługujących nam praw do zabezpieczeń przekroczy kwotę wszystkich zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 20%, na żądanie Zamawiającego zwolnimy odpowiednią część praw do zabezpieczeń.
 2. Jeżeli dostarczony towar jest przedmiotem zastrzeżenia własności, kupujący nie może zastawić lub przenieść własności w drodze zabezpieczenia. Odsprzedaż jest dozwolona tylko wtedy, gdy odsprzedawca w ramach normalnej działalności gospodarczej otrzymuje zapłatę od klienta lub dokonuje rezerwacji, że nieruchomość przechodzi na klienta, gdy klient wypełni swoje zobowiązanie płatnicze. W przypadku odsprzedaży klient ceduje na nas jako zabezpieczenie swoje przyszłe roszczenie z tytułu ceny kupna w wysokości ceny sprzedaży, którą klient pobrał przy zawieraniu transakcji z nami, bez konieczności składania specjalnego oświadczenia (rozszerzone zastrzeżenie własności). O wszelkich ingerencjach osób trzecich w towar zastrzeżony należy nas niezwłocznie powiadomić.
 3. W przypadku naruszenia obowiązków przez klienta, w szczególności zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy i odbioru towaru; klient jest zobowiązany do jego wydania. Odebranie lub stwierdzenie zastrzeżenia własności nie wymaga od nas odstąpienia od umowy; działania te lub zajęcie przez nas zastrzeżonego towaru nie stanowią odstąpienia od umowy, chyba że wyraźnie to oświadczyliśmy. W przypadku przetworzenia lub połączenia towaru zastrzeżonego z innymi, nie należącymi do nas przedmiotami, przysługuje nam prawo współwłasności do nowej rzeczy w wysokości ceny sprzedaży naliczonej klientowi.

 

IV. Warunki płatności

 1. Płatności są wymagalne w momencie dostawy. O ile nie uzgodniono inaczej lub nie określono inaczej na fakturze, kwota na fakturze jest płatna netto (bez potrąceń) w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury.
 2. W przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie jakichkolwiek zobowiązań płatniczych wobec nas, wszystkie istniejące roszczenia stają się natychmiast wymagalne.
 3. Czeki i weksle uważa się za zapłatę dopiero po otrzymaniu ich równowartości. Koszty poboru i rabatu ponosi klient. Weksle mogą być przyjmowane wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu przez nas.
 4. Klient może potrącać tylko takie roszczenia, które są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.
 5. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, należy niezwłocznie wypłacić całą kwotę. Upustów nie udziela się, jeżeli w momencie zapłaty zaległe saldo jest na naszą korzyść. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności zostaną zaliczone na poczet najstarszego długu i wszelkich dodatkowych kosztów. W przypadku zwłoki w płatności, naliczamy odsetki za zwłokę w wysokości 8% rocznie powyżej stopy bazowej zgodnie z § 247 I BGB.
 6. W przypadku nieuregulowania kilku faktur, płatności mogą być zaliczone na poczet najstarszego długu, bez względu na odmienne instrukcje od klienta.
 7. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich an die Bankverbindung von Megasat Werke GmbH, Brückenstraße 2, 97618 Niederlauer zu erfolgen.

 

V. Czas dostawy

Terminy dostaw są przez nas wskazane według najlepszej oceny i są przestrzegane w miarę możliwości. Roszczenia o odszkodowanie z powodu niedotrzymania lub przekroczenia uzgodnionego terminu dostawy - nawet po upływie okresu prolongaty - nie mogą być dochodzone.

 

VI. przeniesienie ryzyka

Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego, nawet jeśli uzgodniono dostawę bez frachtu:

 1. W przypadku dostawy bez instalacji lub montażu, gdy przesyłka gotowa do eksploatacji została wysłana lub odebrana.
 2. W przypadku opóźnienia w odbiorze lub odbiorze, spowodowanego przez klienta lub jego przedstawiciela, ryzyko przechodzi na klienta. Powstałe w ten sposób dodatkowe koszty zostaną naliczone.

 

VII. odbiór i przychodząca kontrola

Megasat Werke GmbH – Brückenstraße 2 – D-97618 Niederlauer

 1. Dostarczone przedmioty muszą być zaakceptowane przez klienta, nawet jeśli mają drobne wady.
 2. Dopuszczalne są dostawy częściowe, o ile są one rozsądne dla klienta.
 3. Przy odbiorze towaru klient musi niezwłocznie odnotować na liście przewozowym oczywiste braki i uszkodzenia - ukryte wady należy niezwłocznie zgłosić na piśmie przedsiębiorstwu transportowemu.

 

VIII. gwarancja (odpowiedzialność za wady materiałowe)

Za wady materiałowe odpowiadamy w następujący sposób:

 1. Dostarczone towary lub usługi, które w okresie przedawnienia wykazują wadę rzeczową - niezależnie od czasu działania - której przyczyna istniała już w momencie przejścia ryzyka, zostaną nieodpłatnie naprawione lub dostarczone lub ponownie udostępnione według naszego uznania.
 2. Roszczenia z tytułu wad fizycznych rzeczy ulegają przedawnieniu po upływie 24 miesięcy, licząc od daty dostarczenia dzieła (pierwsze przeniesienie ryzyka) lub zgodnie z art. 4. VI. o ile prawo nie przewiduje dłuższych terminów.
 3. O wadach materiałowych należy niezwłocznie powiadomić nas na piśmie.
 4. W przypadku zawiadomienia o wadzie klient może wstrzymać się z zapłatą tylko w rozsądnym stosunku do zaistniałych wad rzeczowych i pod warunkiem, że zgłosi wadę, co do której nie ma wątpliwości. Jeżeli zgłoszenie wad jest nieuzasadnione, mamy prawo żądać od Zamawiającego odszkodowania za poniesione nakłady.
 5. Po pierwsze, musimy zawsze mieć możliwość usunięcia wady (późniejszego wykonania) w rozsądnym terminie. Jeśli dodatkowe świadczenie nie powiedzie się, klient może - bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych - odstąpić od umowy lub obniżyć wynagrodzenie. Klient nie może żądać odszkodowania za daremne wydatki.
 6. Roszczenia z tytułu wad istnieją nie tylko w przypadku nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, w przypadku jedynie nieznacznego pogorszenia użyteczności w przypadku naturalnego zużycia lub uszkodzeń powstałych po przeniesieniu ryzyka na skutek nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych lub na skutek zewnętrznych wpływów, których nie zakłada umowa, jak również w przypadku nie powtarzalnych błędów oprogramowania. Jeśli klient lub osoby trzecie przeprowadzą nieprawidłowe modyfikacje lub prace naprawcze, to nie ma prawa do roszczeń z tytułu wad lub wynikających z nich konsekwencji.
 7. Roszczenia klienta z tytułu wydatków poniesionych w celu późniejszego wykonania świadczenia, w szczególności transportu, podróży, robocizny i kosztów dodatkowych, są wykluczone, jeżeli wzrastają, ponieważ dostarczona przez nas rzecz została następnie przeniesiona w inne miejsce niż oddział klienta, chyba że przeniesienie to jest zgodne z jej przeznaczeniem.
 8. Roszczenia regresowe Zamawiającego wobec nas istnieją tylko wtedy, gdy Zamawiający nie zawarł ze swoim klientem żadnych porozumień, które wykraczałyby poza ustawowe roszczenia z tytułu wad. W zakresie prawa regresu klienta wobec nas stosuje się odpowiednio również punkt 7.
 9. We wszystkich pozostałych aspektach postanowienia klauzuli 10 mają zastosowanie do roszczeń o odszkodowanie. VIII. Roszczenia klienta wobec nas i osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania z tytułu wady fizycznej rzeczy są wykluczone.
 10. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze klienta, niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z zobowiązania umownego i z czynów niedozwolonych. Nie dotyczy to sytuacji, w których zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt ponosimy odpowiedzialność obowiązkową, w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, z powodu utraty życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia, z powodu zapewnienia braku wady lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Odszkodowanie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych jest ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że istnieje umyślność lub rażące niedbalstwo lub odpowiedzialność za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia lub z powodu zapewnienia braku wady. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest związana z powyższymi postanowieniami.

 

IX. Miejsce jurysdykcji

 1. Jedynym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest, jeśli klient jest kupcem - również w ramach procedury prawnej - według naszego uznania, siedziba główna lub oddział.
 2. Stosunek umowny podlega wyłącznie prawu niemieckiemu, w szczególności niemieckiemu kodeksowi cywilnemu oraz niemieckiemu kodeksowi handlowemu.

 

X. Wiążący charakter umowy

Umowa pozostaje wiążąca w pozostałych częściach, nawet jeśli poszczególne punkty są prawnie nieskuteczne.

 

XI Dostawy do obcych krajów

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, nasze dostawy za granicę odbywają się na podstawie nieodwołalnej, potwierdzonej akredytywy. Płatności należy dokonywać bez żadnych potrąceń poprzez nieodwołalną, potwierdzoną akredytywę, otwartą na naszą rzecz, na jednym z naszych rachunków bankowych w EURO, płatnym w Niemczech.
 2. W przypadku dostaw za granicę zastosowanie mają aktualnie obowiązujące zasady Incoterms. Wszystkie koszty związane z przekroczeniem granicy, takie jak opłaty celne, podatki. Opłaty egzaminacyjne, koszty transferu i inne koszty ponosi klient.

 

Niederlauer, marzec 2012
Megasat Werke GmbH, Brückenstraße 2a, D-97618 Niederlauer